Zamów syntezę

Przejdź do strony zamówień i wypełnij formularz. Przedstawiciel naszego zespołu skontaktuje się z Tobą jak tylko prześlesz zamówienie.

Regulamin zakupów

 1. Internetowa platforma zakupowa, działająca pod adresem futuresynthesis.pl, prowadzona jest przez: FutureSynthesis sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46B, 61-612 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000383188, NIP 9721227537, REGON 301716033.
 2. FutureSynthesis sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem:
  1. Formularza zamówień znajdującego się na stronie www.futuresynthesis.pl, zakładka "zamów DNA/RNA" lub
  2. Oferty, jako odpowiedź na indywidualne zapytania klientów
 3. Zakres działalności Spółki obejmuje projektowanie, syntezę i oczyszczanie kwasów nukleinowych według indywidualnego zamówienia klienta. W związku z tym, nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży po zaakceptowaniu warunków oferty i złożeniu zamówienia.
 4. Każde zamówienie winno zawierać:
  1. Nazwy produktów wraz z zamawianą sekwencją, zamawiane ilości/skalę syntezy oraz sposób ich oczyszczania.
  2. Imię i nazwisko osoby zamawiającej, telefon kontaktowy
  3. Dokładną nazwę, adres i nr NIP instytucji zamawiającej oraz adres dostawy
 5. Wszystkie wyceny towarów zamieszczone na stronie internetowej oraz w ofercie podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
 6. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez nas w formie pisemnej (poczta elektroniczna) podając nr zamówienia i termin realizacji. Potwierdzenie zamówienia oznacza przyjęcie go do realizacji, a tym samym zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy FutureSynthesis sp. z o.o. ("FS") a klientem. Zamówienie, które nie zostało przez nas potwierdzone - nie dotarło do nas, najprawdopodobniej z przyczyn technicznych, wymaga kontaktu telefonicznego pod numerem tel. +48 664-012-950.
 7. Pisemna akceptacja przez klienta przedstawionej, indywidualnie sporządzonej oferty, również jest formą zawarcia umowy sprzedaży.
 8. W przypadku zamówienia na Usługę z materiału dostarczanego przez klienta, gdy dostarczony przez Klienta materiał nie spełnia wymagań jakościowych, FutureSynthesis zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówienia. Poinformuje o tym Klienta w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania materiału.
 9. Termin realizacji zamówienia, jeśli nie został zawarty w przygotowanej indywidualnie ofercie, podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i jest zależny od rodzaju towaru lub wykonywanej usługi.
 10. FutureSynthesis sp. z o. o. oferuje następujący sposób płatności:
  Przelewem na konto:
  Nr rachunku bankowego: 40 2490 0005 0000 4530 6093 2919
  Bank: ALIOR BANK
  Odbiorca: FutureSynthesis sp. z o. o., ul. Rubież 46B, 61-612 Poznań

  Dowód zakupu (faktura) dołączany jest do przesyłki i na prośbę Klienta, wysyłany jest również w formie elektronicznej.
  Prosimy o sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia nieprawidłowości odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego spisania protokołu uszkodzenia towaru.
 11. Towary sprzedawane przez nas objęte są 3 miesięczną gwarancją producenta.

  Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres info@futuresynthesis.pl.

  Reklamacja rozpatrywana jest na podstawie porównania materiału z danej próbki będącego w posiadaniu FS oraz przesłanego przez klienta. Analiza zgodności jest przeprowadzana za pomocą analizy HPLC, PAGE lub analizy masowej MALDI. Nieuwzględniane są reklamacje odnoszące się do materiału, który został już zmieszany z innymi reagentami. Wykazanie wad produktu odbywa się na podstawie analizy HPLC, PAGE lub analizy masowej MALDI.

  W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu braku części składowych produktu), FutureSynthesis zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w ofercie towary do wyboru. Odbiór reklamowanego towaru od Klienta odbywa się na koszt FutureSynthesis sp. z o. o. i tylko przez kuriera zamówionego przez firmę.

  FS nie przyjmuje zwrotów zakupionych towarów, które nie były przedmiotem reklamacji. Syntetyzowane kwasy nukleinowe mogą zawierać śladowe ilości innych komponentów i z tego tytułu reklamacje nie są uwzględniane.
 12. Dane osobowe:

  Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie FutureSynthesis sp. z o. o. oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi realizację zamówienia przez FutureSynthesis sp. z o. o..

  Administratorem danych osobowych jest FutureSynthesis sp. z o. o., ul. Rubież 46B, 61-612 Poznań.

  Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

  W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. Research Use Only: Oligonukleotydy i modyfikowane kwasy nukleinowe ("Produkty FS") są wytwarzane i sprzedawane przez FutureSynthesis sp. z o.o., ("FS") wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych nabywcy. O ile nie wynika to z odrębnej pisemnej umowy z FS, Produkty FS nie są sprzedawane (i nie zostały zatwierdzone) do użytku w zastosowaniach klinicznych, diagnostycznych lub terapeutycznych. Uzyskanie wszelkich licencji lub innych zezwoleń niezbędnych do używania produktów FS w zastrzeżonych aplikacjach lub w aplikacjach niezwiązanych z badaniami (np. klinicznymi) jest wyłączną odpowiedzialnością nabywcy. FS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, wydatki ani inne formy odpowiedzialności wynikające z nieautoryzowanego lub nielicencjonowanego użytkowania Produktów FS. Korzystając z dowolnego Produktu FS w jakimkolwiek innym celu niż jego przeznaczenie, nabywcy i użytkownicy Produktów FS zgadzają się zadośćuczynić FS i zabezpieczyć ją przed wszelkimi szkodami i / lub odpowiedzialnością, bez względu na charakter, związany z nieuprawnionym lub nielicencjonowanym użyciem Produktów FS. W żadnym wypadku FS nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikające z jakiegokolwiek niezatwierdzonego/niewłaściwego użytkowania Produktów FS. FS zastrzega sobie brak możliwości odsprzedaży. Sprzedaż lub odsprzedaż Produktów FS przez osobę/podmiot inną niż FS jest surowo zabroniona bez wyraźnej pisemnej zgody FS. FS przyjmuje, że wszelka sprzedaż Produktów FS podlega powyższym ograniczeniom użytkowania i odszkodowania względem FS przez nabywcę.
 14. FS nie udziela gwarancji na produkty, które zostały zmieszane lub w inny sposób połączone z innymi produktami chemicznymi przez Klienta. FS wyraźnie stwierdza, że wszystkie produkty są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych i laboratoryjnych. FS nie udziela żadnej gwarancji na wady produktów (takich jak zanieczyszczenia chemiczne), które powstały w wyniku niewłaściwego obchodzenia się lub przechowywania.
 • O nas

  Specjalizujemy się w chemicznej syntezie biocząsteczek na zlecenie klientów. Naszym celem jest wykonywanie syntez unikalnych związków chemicznych, często pochodzenia naturalnego. Stosowane metody analityczne pozwalają na otrzymywanie produktów finalnych o wysokim poziomie czystości.

  Więcej ...
 • Oferta

  Oferujemy m.in. syntezę fragmentu kwasu rybonukleinowego RNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) oraz o długości do 75 merów, kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) o długości do 150 merów, pełną analizę strukturalną otrzymanych produktów i inne.

  Więcej ...
 • News

  • 2020-03-16 / 10% rabatu na sondy i startery do detekcji wirusów
  • 2020-03-11 / Testy na wykrywanie wirusa COVID-19 już dostępne!
  • 2019-03-04 / FutureSynthesis oferuje nowy produkt LGC Biosearch: Stellaris ® RNA FISH
  Więcej ...