Zamów syntezę

Przejdź do strony zamówień i wypełnij formularz. Przedstawiciel naszego zespołu skontaktuje się z Tobą jak tylko prześlesz zamówienie.

Projekty

[7] "AI-enabled RNA nanotechnology DElivery SysTem for INformATION transfer into cells." H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01 Horizon 2020 (DESTINATION) 2021
- Okres realizacji Projektu: 01.04.2021 – 31.03.2025,
- Realizowany w konsorcjum: Sixfold Bioscience Ltd., Explora SRL, Fundacion Para La Investigacion Medica Aplicada Fima, University Of Newcastle Upon Tyne, Technische Universiteit Eindhoven, FutureSynthesis Sp. z. o .o., Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn,

Łącząc interdyscyplinarne dziedziny AI/uczenia maszynowego z nanotechnologią RNA, biochemią i zaawansowanymi metodami obrazowania, DESTINY ma na celu stworzenie platformy dostarczania RNA pierwszej generacji (RNano) do efektywnego dostarczania informacji, takich jak mRNA, do komórek in vivo. DESTINY wygeneruje inteligentną bibliotekę (a) programowalnych rusztowań RNano do przyłączania opakowanego mRNA i (b) aptamerów RNA do laserowo specyficznej internalizacji RNanos do komórek. DESTINY, czyli multi-dyscyplinarne konsorcjum najlepszych naukowców, przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową, zwiększą wpływ projektu DESTINY poprzez opracowanie strategii skoncentrowanej na zapewnieniu wczesnego zaangażowania inwestorów, organów regulacyjnych, potencjalnych partnerów produkcyjnych i przemysłowych. Razem DESTINY wzmocni pozycję UE w rozwijających się dziedzinach technologii RNA.

 

[6] "Opracowanie wielkoskalowej syntezy kwasów nukleinowych z wykorzystaniem podłoży hybrydowych" POIR.01.01.01-00-1877/20
- Okres realizacji Projektu: 01.01.2021-31.12.2023,
- Realizowany w konsorcjum: FutureSynthesis sp. z o.o. (lider), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,

Celem projektu jest zwiększenie skali syntezy kwasów nukleinowych, dzięki czemu możliwe będzie otrzymanie syntetycznych oligonukleotydów w ilościach, co najmniej miligramowych. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie nowego typu podłoży hybrydowych (szkło-silan-polimer) do efektywnej wielkoskalowej syntezy oligonukleotydów oraz uproszczenie metody chromatograficznego oczyszczania kwasów nukleinowych
FutureSynthesis poprzez wykorzystanie opracowywanej w ramach projektu technologii planuje wdrożenie jej wyników do rutynowej, komercyjnej działalności w celu zagospodarowania niszy rynkowej i sprostaniu wymaganiom tegoż.

 

[5] "TEmperature-responsive Nanogels for TArgeted delivery of miCroRNAs in wound heaLing and tissue rEgeneration applicationS" (TENTACLES) EuroNanoMed III 2019 10th JointCall RPW/2917/2020/TENTACLES 2020 (17/EuroNanoMed/2020)
- Okres realizacji Projektu: 01.02.2022 – 31.01.2023,
- Realizowany w konsorcjum: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù-IRCCS, Latvian Institute of Organic Synthesis, FutureSynthesis. Sp. z o.o., Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail, Cancer Research Institute, Biomedical Research Center SAS,

Głównym celem projektu jest opracowanie materiału opatrunkowego, który jednocześnie pełniłby funkcję ochronną oraz przyspieszałby i wspomagał gojenie się ran. Aby znaleźć kliniczne zastosowanie, opatrunek musi przede wszystkim być biokompatybilny, ochraniać przed infekcjami bakteryjnymi oraz utrzymywać wilgotne środowisko. Dotychczas zastosowanie w opatrunkach znalazły materiały polimerowe i choć spełniają one podstawowe wymagania, nie zawierają dodatkowych aktywnych substancji lub cząsteczek ułatwiających proces regeneracji tkanek.
Obiecującym rozwiązaniem mogą okazać się polimerowy system dostarczania leków w postaci hydronanożeli. Istotnym etapem funkcjonalizacji nanożeli, który jest realizowany przez FutureSynthesis sp. z o.o. jest załadowanie ich cząsteczkami mikroRNA, które regulują ekspresję genów. Badania koncentrują się na wprowadzaniu modyfikacji pozwalających z jednej strony zwiększyć stabilność RNA, z drugiej pobudzić komórki do szybszego wzrostu i gojenia się ran.
Włączenie ich do opisanego wyżej systemu nanożelowego, czy to poprzez sieciowanie, czy też poprzez odpowiednią formulację, powinno pozwolić na otrzymanie wielofunkcyjnego materiału, który mógłby być stosowany, jako opatrunek dla trudno gojących się ran. W żelach montowane będą nanoczujniki oparte na termo wrażliwych znacznikach fluorescencyjnych, dzięki czemu będziemy mogli określić temperaturę oddziaływującą na opatrunek. FutureSynthesis sp. z o.o. przeprowadzi badania przemysłowe związane z optymizacją formulacji nanożelu, w którego skład wchodzi modyfikowany kwas nukleinowy.

 

[4] "Regulated Assembly of Molecular Machines for DNA Repair: a Molecular Analysis Network" (H2020-MSCA-ITN-2016)
- Realizowany w ramach Programu Ramowego Wsparcia Badań i Innowacji Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN),
- Realizowany w konsorcjum: Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni Van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Justus-Liebig-Universitaet Giessen, University of Bristol, Centre National De La Recherche Scientifique, Medical Research Council, FutureSynthesis sp. z o.o. [Ltd.], Elvesys Sas,
- https://www.dnarepairman.eu/about.php.

Celem Europejskiej Sieci Szkoleniowej DNAREPAIRMAN jest wyszkolenie nowej generacji młodych, innowacyjnych naukowców w zakresie najnowocześniejszej metodologii badań biofizycznych, którzy zajmą się kluczowymi zagadnieniami z dziedziny biologii dotyczącymi sposobu działania najważniejszych mechanizmów molekularnych mających znaczenie dla zdrowia człowieka. Sieć składa się z konsorcjum w skład, którego wchodzi 12 uczestników pochodzących ze środowisk akademickich, przemysłowych i sektora kreatywnego. To środowisko oferuje 12 młodym naukowcom (ESR) multi-dyscyplinarny program doktorancki, obejmujący szkolenie w zakresie analizy podstawowych zasad chemicznych i fizycznych, które leżą u podstaw prawidłowego czasu i lokalizacji zdarzeń podczas naprawy DNA.
Dla każdego ESR opracowane zostały indywidualne projekty badawcze oraz osobiste plany szkoleniowe, obejmujące lokalny program szkoleniowy, wielokrotne rotacje w laboratoriach partnerskich, kontakt z sektorem pozaakademickim oraz spotkania w ramach sieci. ESR uczestniczyli w warsztatach naukowych, kursach umiejętności transferowalnych, rozwoju kariery i przedsiębiorczości, a także upowszechniali i przekazywali swoje projekty różnym grupom odbiorców w ścisłej współpracy z sektorem kreatywnym.
Rezultatem projektu DNAREPAIRMAN jest nowe pokolenie dojrzałych i innowacyjnych europejskich naukowców, którzy doskonale rozumieją podstawowe zasady ilościowe leżące u podstaw biologii, mają doświadczenie w rozwijaniu technik i są przywiązani zarówno do środowiska akademickiego, jak i pozaakademickiego, co zapewnia szerokie i obiecujące perspektywy kariery.

 

[3] "Termolityczne barwniki fluorescencyjne w znakowaniu kwasów nukleinowych" (POIR.01.01.01-00-0027/17)
- Okres realizacji Projektu: 01.10.2017 – 29.12.2020,
- Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 - Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
- Realizowany przez FutureSynthesis sp. z o. o.,

Celem projektu było opracowanie oraz wdrożenie w działalność gospodarczą nowych termowrażliwych barwników fluorescencyjnych wykorzystujących oryginalny związek chemiczny oparty na skondensowanym układzie 2-pirydynylowym (bis_2-Py) o szerokim zastosowaniu w biologii molekularnej szczególnie w znakowaniu biopolimerów takich jak kwasy nukleinowe. Cecha taka jak termowrażliwość barwników fluorescencyjnych pozwoliła na opracowanie nowych metod diagnostycznych opartych o korelację fluorescencji ze zmianą temperatury, co w konsekwencji powiększa spektrum detekcji. Nowe barwniki oraz ich zastosowanie są podstawą ochrony patentowej oraz stanowią potencjał wnioskodawcy w rozwoju nowoczesnych technik molekularnych opartych o własne rozwiązania techniczne.
FutureSynthesis zrealizowało projekt poprzez opracowanie barwników fluorescencyjnych PvP oraz ChvP opartych na 2-pirydylowych aminoalkoholach o właściwościach fluorescencyjnych.

 

[2] "Wytworzenie molekularnych wzorców migracji kwasów nukleinowych" (POIR. 01.01.01-00-0487/17)
- Okres realizacji Projektu: 01.11.2017 – 31.10.2018,
- Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 - Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
- Realizowany przez FutureSynthesis sp. z o. o.,

Celem projektu było opracowanie trzech mieszanin wzorcowych kwasów nukleinowych (wzorzec RNA, wzorzec fluorescencyjny i wzorzec spersonalizowany) używanych w analityce i diagnostyce opartej na biologii molekularnej. Koncepcja Projektu powstała po zaobserwowaniu zainteresowania ze strony klientów mieszaninami wzorcowymi oraz gwałtownego światowego rozwoju technik molekularnych w diagnostyce.
Personalizacja mieszanin wzorcowych jest opracowywana oraz optymalizowana na bazie informacji otrzymanych z rynku od klientów. Podejście zakładające personalizację wzorców (dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów) jest podejściem innowacyjnym w skali kraju, a nawet świata.
W wyniku wdrożenia powstały nowe mieszaniny wzorcowe kwasów nukleinowych oraz została uruchomiona nowa linia produkcyjna.
Produkt wdrożony w ramach Projektu zalicza się do branży biotechnologicznej według klasy?kacji kluczowych technologii (KET, ang. Key Enabling Technologies). Produkt został zabezpieczony jako własność intelektualna będąca wynikiem zrealizowanego Projektu (poprzez zgłoszenia patentowe, nadanie znaku handlowy, itp.).
FutureSynthesis wprowadził wytworzone w trakcie realizacji Projektu wzorce molekularne, do standardowej oferty firmy (katalog produktów, strona internetowa, ulotki informacyjne).

 

[1] "Wysokowydajne podłoża do syntezy biocząsteczek na fazie stałej" (PBS1/B9/7/2012)
- Okres realizacji Projektu: 16.03.2012-31.12.2015,
- Realizowany w konsorcjum: FutureSynthesis sp. z o.o. (lider), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny,

Celem projektu było opracowanie nowatorskich wysokowydajnych podłóż bazujących na modyfikowanych nośnikach krzemianowych i ich zastosowanie w chemicznej syntezie biocząsteczek ukierunkowanej na kwasy nukleinowe. Podłoża charakteryzujące się wysokorozwiniętą powierzchnią właściwą, umożliwiają wzrost oligonukleotydu w gęsto upakowanej strukturze grup funkcyjnych. Nowe podłoża są oparte na łącznikach, umożliwiających zastosowanie łagodnych warunków usuwania produktu z fazy stałej, co zwiększa czystość syntetycznego materiału biologicznego. Opracowana wysokowydajna technologia pozwala zaspokoić rosnące zapotrzebowania rynkowe na syntetyczne oligonukleotydy w laboratoriach.
W wyniku realizacji projektu powstała technologia syntezy kwasów nukleinowych gdzie stosując parametry syntezy w skali 0,2 mikromolowej otrzymano do 5-razy więcej produktu.

 • O nas

  Specjalizujemy się w chemicznej syntezie biocząsteczek na zlecenie klientów. Naszym celem jest wykonywanie syntez unikalnych związków chemicznych, często pochodzenia naturalnego. Stosowane metody analityczne pozwalają na otrzymywanie produktów finalnych o wysokim poziomie czystości.

  Więcej ...
 • Oferta

  Oferujemy m.in. syntezę fragmentu kwasu rybonukleinowego RNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) oraz o długości do 75 merów, kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) o długości do 150 merów, pełną analizę strukturalną otrzymanych produktów i inne.

  Więcej ...
 • News

  • 2020-03-16 / 10% rabatu na sondy i startery do detekcji wirusów
  • 2020-03-11 / Testy na wykrywanie wirusa COVID-19 już dostępne!
  • 2019-03-04 / FutureSynthesis oferuje nowy produkt LGC Biosearch: Stellaris ® RNA FISH
  Więcej ...